Huishoudelijk reglement

algemeen- dagelijkse leiding - merken - usui profiel - meer

Huishoudelijk Reglement

Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

Artikel 1.
A Onder stichting wordt in dit reglement begrepen: Stichting Reiki Ryoho

B Onder statuten wordt in dit reglement begrepen: de oprichtingsstatuten van de onder sub a bedoelde stichting.

C Onder leden wordt in dit reglement verstaan: de bestuursleden van de onder sub a bedoelde stichting.

D Onder bestuur wordt in dit reglement verstaan: het bestuur van de onder sub a bedoelde stichting.

E Onder Registratie wordt in dit reglement verstaan: het onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden c.q. vermeld worden of zijn in een register van professionele Reiki beoefenaars / practitioners / masters

F Onder Vorm wordt in dit reglement begrepen: de zuivere en traditionele beoefening van Reiki zoals deze is samengevat in een document samengesteld door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell.

G Onder Profiel Usui Systeem wordt in dit reglement begrepen: de omschrijving van de Reiki methode in het algemeen als wel van de eerste graad, de tweede graad, de Reiki Mastergraad en de Reiki Practitioner.

H Onder de Raad wordt in dit reglement verstaan: Een door het bestuur aangewezen groep van Reiki Masters die nader te bepalen taken kunnen verrichten voor de stichting. De eisen waaraan ieder raadslid moet voldoen en de wijze van aanwijzing staan apart vermeld in het HH reglement.

I Onder HH of HH reglement wordt verstaan: Het huishoudelijk reglement van Stichting Reiki Ryoho waarin de praktische zaken als toelating, betalingsvoorwaarden klachtenrecht, en wat de stichting verder zelf nodig acht, in wordt omschreven.

Wijzigingen / aanvullingen van het HH reglement Artikel 2.

 1. Iedere wijziging of aanvulling van dit reglement moet binnen 30 dagen na goedkeuring daarvan door het bestuur bekend gemaakt worden aan alle bestuursleden en aan de raad als omschreven in artikel 1 sub H.
 2. Indien de wijzigingen / aanvullingen naar de mening van het bestuur ook betrekking hebben op beoefenaars die geregistreerd zijn in een van de registers zal elke geregistreerde beoefenaar op de hoogte worden gesteld binnen een termijn van 30 dagen na goedkeuring door het bestuur.

De Raad Artikel 3.

 1. Reiki Ryoho kan een adviserend orgaan creëren en inschakelen welke specifieke (adviserende) taken op zich kan nemen en als gesprekspartner kan functioneren bij belangrijke onderwerpen die de Reiki gemeenschap aangaan.
 2. Dit orgaan draagt de naam Raad Reiki Ryoho of de raad.
 3. Deel uit maken van de raad staat los van het deel uit maken van het bestuur van de stichting.
 4. Raadsleden kunnen zijn: Reikimasters die opgeleid zijn volgens de vorm en het Profiel Usui Systeem, minimaal 5 jaar als Reiki Master lesgeven, werken en leven volgens de richtlijnen van het Profiel Usui Profiel/Usui Shiki Ryoho en de ethiekcode, en die zelf geregistreerd zijn door / aangesloten zijn bij stichting Reiki Ryoho.
 5. Leden van de raad dienen te voldoen aan: De criteria verband houdende met hun eigen genoten opleiding, inwijding, ethiekcode en aan de criteria voor opname in het Master register.
 6. De raad bestaat uit: minimaal 1 en maximaal 5 personen.
 7. Leden van de raad worden aangewezen door: de meerderheid van het bestuur. De benoeming is steeds voor de periode van een jaar en kan worden verlengd.
 8. Het deel uit maken van de raad wordt na afloop van een vooraf bepaalde periode of tussentijds door het bestuur beëindigd.
 9. De raad zelf kan op elk moment door het bestuur worden opgeheven.

Beroepsregisters, registratie, beëindiging, rechten en plichten Artikel 4.

 1. Stichting Reiki Ryoho heeft het recht een of meerdere Registers van professionele Reiki beoefenaars aan te leggen, te publiceren c.q. bekend te maken.
 2. Geregistreerde / aangesloten beoefenaars worden aangeduid als geregistreerde of aangeslotene.
 3. De registratie in een register loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Bij tussentijdse inschrijving worden de resterende maanden plus één berekend.
 4. Procedure registratie: Reiki Masters en Reiki Practitioners die zijn opgeleid en ingewijd volgens het traditionele Usui Systeem zoals dat gedefinieerd wordt in het Profiel Usui Systeem kunnen zich aansluiten / laten registreren. De aanmelding kan alleen midels het formulier op de website van Reiki Ryoho gebeuren. Vervolgens volgt al dan niet de uitnodiging voor het persoonlijk of telefonisch intakegesprek.
 5. De termijn van behandeling van de ingevulde papieren door het secretariaat, het bestuur of een aangewezen raad is maximaal 60 dagen. Bij twijfel wordt de beslissing genomen door het bestuur.
 6. Definitief geregistreerd / aangesloten is iemand als Reiki Ryoho de aangeslotene in het register heeft ingeschreven, het registratiecontract en eventuele bijlagen naar de nieuwe aangesloten Reikimaster of Reiki Practitioner heeft verzonden.
 7. Beëindiging door geregistreerde: De uitschrijving geschiedt door minimaal drie maanden voor het aflopen van het registratiejaar het opzegformulier op de website van Reiki Ryoho in te vullen en te versturen. Reiki Ryoho zal daar zo snel mogelijk per email een bevestiging van sturen. Samen is dat de rechtsgeldige opzegging. Bij beëindiging van de registratie / aansluiting wordt de licentie voor het gebruik van eventuele materialen, merken, emblemen, en namen altijd tegelijkertijd beëindigd. Deze dienen dan ook binnen 14 dagen na opzegging van de registratie weer in het bezit te zijn van stichting Reiki Ryoho. Wijze van terug sturen: per post naar de postbus (zie de website) in een stevige brievenbus-maat enveloppe.
  Let op: niet per aangetekende post of vergelijkbaar.
 1. Schorsing door de stichting: De stichting heeft het recht een aangeslotene/geregistreerde voor de periode van 1 tot 3 maanden te schorsen alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet beëindigen van de registratie. Het besluit over een schorsing dient onverwijld aan de betrokkene te worden medegedeeld. Bij schorsing van de registratie / aansluiting wordt de overeenkomst voor het gebruik van eventuele materialen, merken, emblemen, en namen altijd tegelijkertijd geschorst voor dezelfde periode en mogen binnen die periode geen nieuwe contracten worden aangegaan, verlengd en materialen vervaardigd / besteld met merken, emblemen, en namen van de stichting. Deze schorsing kan slechts eenmaal worden verlengd met nog maximaal een maand.
 2. Beëindiging door de stichting: Als de aangeslotene/geregistreerde de rekeningen van de stichting niet binnen de gestelde termijn voldoet of zich niet houdt aan het Profiel Usui Systeem, de ethiekcode of als een klacht van bijvoorbeeld een cursist of cliënt waar bevonden is door het bestuur, heeft de stichting het recht om een registratie / aansluiting te beëindigen. Dit altijd naar het inzicht van het bestuur. Het besluit dient direct aan de betrokkene te worden medegedeeld. Bij beëindiging van de registratie / aansluiting wordt de overeenkomst voor het gebruik van eventuele materialen, emblemen namen en merken altijd tegelijkertijd beëindigd en moeten worden geretourneerd.
 3. In beroep gaan: Gedurende een maand na dagtekening van het besluit tot beëindiging van de registratie/aansluiting kan de betrokken (gewezen of geschorste) geregistreerde in beroep gaan bij de stichting. In dat geval roept de stichting de volwaardige raad bijeen of een aantal van minimaal 3 aangeslotenen waarvan ten hoogste 1 bestuurslid die dan definitief over de beëindiging van de aansluiting / registratie besluit met de meerderheid der stemmen.
 4. Rechten van de geregistreerde / aangeslotene zijn:

A Onverminderd het bepaalde in het reglement op het gebruik en toezicht der merken als bedoeld in artikel 5, heeft iedere geregistreerde / aangeslotenen recht om: gebruik te maken van de merken, namen en emblemen van de stichting als omschreven in het Merkenreglement.
B Gebruik te maken van brochures, deze te kunnen inkopen in overeenstemming met hun Reikigraad / registratie.
C Vermeld te worden op de internet site van de stichting.
D Certificaten en/of andere materialen in te kopen
E De tekst aangesloten bij Reiki Ryoho of Registratie Reiki Ryoho te vermelden op drukwerk of in advertenties.
F Toezending van de nieuwsbrief, met een gemiddelde van 1 keer per jaar.
G Toegang tot voor hem bestemde bijeenkomsten, werkgroepen en vergaderingen.
H Het gebruik van de beschermde titel RP of RM, in overeenstemming met de Reiki-graad en de registratie bij Reiki Ryoho.

12. Plichten van de geregistreerde / aangeslotene zijn:
A Niets te doen en / of na te laten wat schadelijk kan zijn voor de stichting, de reputatie en de goede naam van de stichting en voor Reiki als methode.
B Het betalen van de jaarlijkse bijdrage voor het register/de aansluiting.
C Zijn functie / beroep uit te oefenen conform het Profiel Usui Systeem, de ethiekcode, het klachtenrecht en het huishoudelijk reglement als omschreven in dit reglement.
D Zich te houden aan het merkenreglement van stichting Reiki Ryoho.
E Uitspraken en adviezen van de stichting te accepteren bij conflicten of bij de uitspraak na een klacht van een cliënt of cursist.
F Het erkennen van het Huishoudelijk Reglement, de Ethiekcode, het Profiel Usui Systeem, het klachtenrecht van de stichting.

 

Gebruik van merken, namen, emblemen en andere rechten Artikel 5.

1. Door de registratie bij stichting Reiki Ryoho geeft de geregistreerde / aangeslotene te kennen geheel akkoord te gaan met het Merkenreglement van Stichting Reiki Ryoho. De merken, namen en emblemen van de stichting mogen alleen gebruikt worden door geregistreerde Reiki Masters en Reiki Practitioners en beëindiging van de registratie / aansluiting op welke wijze dan ook, betekent dat de geregistreerde / aangeslotene het gebruik van de merken, namen en emblemen dient te staken en ook alles na te laten wat de indruk zou kunnen wekken dat hij nog aangesloten is bij stichting Reiki Ryoho.

Nieuwsbrief en publicaties Artikel 6.

 1. Stichting Reiki Ryoho zal 1 keer per jaar of indien nodig een papieren of elektronische nieuwsbrief sturen naar alle bestuursleden, raadsleden en alle aangesloten/geregistreerde professionele beoefenaars.
 2. Stichting Reiki Ryoho zal publicaties en documenten die binnen haar invloedssfeer of door het bestuur zijn samengesteld en invloed hebben op de beoefening van Reiki, de bestuursleden, de raadsleden en/of de aangesloten / geregistreerde beoefenaars publiceren op de website of sturen aan de betrokkenen.

Betalingen, bijdragen, facturen Artikel 7.

 1. Op alle met Stichting Reiki Ryoho gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De onderstaande algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Reiki Ryoho en licentiehouder/aangeslotene, inzake bijdragen, licentiegelden, registratiegelden, betaling voor door de stichting verrichte diensten en de levering van goederen.
 3. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag onder vermelding van de referentie.
 4. Bij niet-tijdige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de debiteur, zonder het vereiste van een aanmaning of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en aan Stichting Reiki Ryoho verschuldigd;
  alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de stichting ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder begrepen: administratiekosten, buitengerechtelijke kosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, met een minimum van € 50,-

Klachtenrecht en klachtenprocedure Artikel 8.

 1. Het Reiki Ryoho klachtenrecht is van toepassing op Reiki Masters en Reiki Practitioners die daartoe geregistreerd staan bij Reiki Ryoho. Hij/zij gaat door het aanvragen van de registratie akkoord met de ethiekcode en het klachtenrecht van stichting Reiki Ryoho.
 2. Het doel van het klachtenrecht is de consument, meestal student of cliënt, de mogelijkheid te geven een klacht in te dienen indien een beoefenaar die geregistreerd is bij Reiki Ryoho geacht wordt een daad te hebben verricht of juist nagelaten te hebben die in strijd is met de statuten, het Profiel Usui Systeem, de ethiekcode van Stichting Reiki Ryoho, de Nederlandse en/of Europese wetgeving.
 3. Een klacht kan worden ingediend door een persoon (personen) die persoonlijk betrokken is/zijn bij de klacht zelf of iemand die als wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon(en) is aangesteld. Er kan slechts een klacht worden ingediend indien het betrekking heeft op een persoon of personen die bij Reiki Ryoho geregistreerd is/zijn.
 4. Een klacht wordt altijd middels het formulier op de website van Reiki Ryohoo ingediend. Een klacht wordt slechts in behandeling genomen indien er aan een minimaal aantal eisen is voldaan. Deze zijn: Datum van het gebeurde en plaats van het gebeurde. De naam van de persoon die bij Reiki Ryoho geregistreerd staat. De volledige naam en adres van de indiener(s). Een zo compleet mogelijke omschrijving van de klacht. Indien mogelijk met de namen van eventuele getuigen.
 5. De ontvangst van de klacht wordt altijd per email bevestigd door Stichting Reiki Ryoho. Het kan voorkomen dat Reiki Ryoho de klacht in papieren vorm opstuurt en verzoekt deze van een handtekening te voorzien en samen met een kopie van een legitimatiebewijs weer naar stichting Reiki Ryoho te sturen.
 6. De procedure is als volgt: Stichting Reiki Ryoho neemt contact op met de indiener van de klacht indien de klacht opheldering of verduidelijking nodig heeft. De eerstvolgende stap kan zijn het contact opnemen met de betreffende beoefenaar indien dat nodig is. De tweede stap is achterhalen of het een klacht betreft die betrekking heeft op de statuten, het profiel Usui-systeem, de ethiekcode of het Nederlandse recht. Indien de klacht serieus genomen kan worden en betrekking heeft op het Nederlands recht of Europees recht in het algemeen zal stichting Reiki Ryoho de indiener adviseren een aanklacht in te dienen bij de politie en zal de stichting in een later stadium, onder andere afhankelijk van de uitslag van een gerechtelijk onderzoek of een civiele procedure, zelf maatregelen nemen. Indien de klacht alleen valt onder het Profiel Usui Systeem, de ethiekcode of de statuten neemt de stichting de klacht geheel in behandeling.
 7. Behandeling door de stichting: Indien de klacht door de stichting Reiki Ryoho in behandeling wordt genomen, worden indiener en geregistreerde beiden hiervan per email op de hoogte gesteld. Er kunnen dan, indien nodig, gesprekken plaats vinden tussen de stichting en de indiener en de stichting en de beoefenaar teneinde meer inzicht te verkrijgen in de situatie.
 1. Wie nemen beslissingen: Bij een klachtenprocedure waarin stichting Reiki Ryoho er voor kiest een klacht in behandeling te nemen wordt het onderzoek door minimaal twee mensen gedaan. Dit zijn leden van de Raad en bestuur van Reiki Ryoho.
 2. Procedure tijdens de beslissing: Het onderzoek wordt verricht door het bestuur of de Raad Reiki Ryoho welke geen bevoegdheden kent behalve de bevoegdheden slechts voor de betreffende taak gegeven door het bestuur van stichting Reiki Ryoho. Het bestuur of de raad onderzoekt en bespreekt met beide partijen. Indien de klacht in behandeling is genomen volgt het verdere onderzoek. Indien de klacht gegrond blijkt mag de raad als zij ingeschakeld is een advies uitbrengen waar het maatregelen betreft tegenover de geregistreerde beoefenaar. Het bestuur van stichting Reiki Ryoho bepaalt geheel zelfstandig of en in hoeverre dit advies wordt gevolgd. Stichting Reiki Ryoho heeft het recht een externe adviseur in de hand te nemen indien zij dit nodig acht.
 3. Termijn van behandeling: Binnen een week na ontvangst stuurt Reiki Ryoho een (email) bericht waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd. Vervolgens wordt deze intern in behandeling genomen. vanaf het moment van de bevestiging door Reiki Ryoho is het de bedoeling dat de klacht binnen een termijn van 3 maanden wordt behandeld.
 4. Stichting Reiki Ryoho, het bestuur, de raad of een ander adviserend orgaan kan nooit aansprakelijk worden gesteld door de indiener van de klacht, door de geregistreerde of een derde. Zij is niet aansprakelijk voor de daden of het nalaten daarvan waar het de geregistreerde beoefenaars betreft en waar het uitspraken / adviezen in conflicten en klachten betreffen.

Ethiekcode Reiki Ryoho Artikel 9.

 1. Alle beoefenaars die geregistreerd zijn als beoefenaar in één van de registers c.q. aangesloten zijn bij stichting Reiki Ryoho moeten zich houden aan de ethiekcode.
 2. De ethiekcode moet bij voorkeur zichtbaar opgehangen zijn op een plaats waar deze voor de cliënt of cursist zichtbaar is. Indien niet in een vaste of eigen omgeving wordt gewerkt kan hier van worden afgeweken.
 3. Door zich aan te melden gaat de geregistreerde / aangeslotene akkoord met de ethiekcode.
 4. De inhoud van de ethiekcode staat in een aparte bijlage A.

Rechtspraak Artikel 10.

1. Bij een situatie waarbij een afspraak of contract tussen stichting Reiki Ryoho en een persoon of rechtspersoon in strijd is met het Nederlands of Europees recht, prevaleert eerst Nederlands en dan Europees recht tenzij de wetgeving anders voorschrijft.

Eigendomsrecht materialen Reiki Ryoho Artikel 11.

1. Reiki Ryoho stelt de geregistreerde in staat een aantal materialen te bestellen die zij zonder registratie niet zouden kunnen of mogen bestellen. Alle materialen waarop de naam Reiki Ryoho, en/of het logo en/of de titels RM en/of RP staan zijn en blijven eigendom van Reiki Ryoho. Bij aanschaf ervan koopt de geregistreerde feitelijk het gebruiksrecht, welk precies gelijk loopt het de duur van de registratie. Als de registratie beëindigd is, om welke reden dan ook, dient de geregistreerde de materialen binnen 14 dagen te retourneren zonder enige vorm van vergoeding behalve als ze echt ongebruikt zijn, in totale nieuwstaat, en het op moment van retourneren nog in het gangbare assortiment van stichting Reiki Ryoho zit.

Slotbepaling Artikel 12.

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Dit document kan je vrijelijk downloaden, inzien, printen en voor eigen gebruik archiveren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het uit te delen, op internet te zetten, te dupliceren en dergelijke